Hariharbhawan, Lalitpur, Nepal
 Contact No.: +977-1-5010111/5524352
 Fax : +977-1-5553798
 E-mail: info@npponepal.gov.np

National Anthem of Nepal (national_anthem_of_nepal.mp3)
 
आलु खेती गर्ने कृषकहरुलाइ प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रको अनुरोध (PQPMC.mp3)